หลักสูตรปริญญาตรี
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561: ดาวน์โหลด
- หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี): ดาวน์โหลดหลักสูตร