ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 14 มกราคม 2560 | TOEFL ITP Test Date on January 14, 2017
วิทยาลัยนานาชาติ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อจัดให้วิทยาลัยนานาชาติเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เพื่อการประเมินระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการให้แก่นิสิต นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกทั่วไป ให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้
1. นิสิตคณะหรือสังกัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา คนละ 1200 บาท
2. บุคคลภาพนอก คนละ 1400 บาท
หากผู้ใดสนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://buuic.buu.ac.th หรือ e-mail: toeflitpbuu@gmail.com