โครงการลงนามสัญญานิสิตแพทย์ ปี 2561
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ เข้าร่วมโครงการลงนามสัญญานิสิตแพทย์ ปี 2561 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 601 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
1. เอกสารประกอบการทำสัญญานิสิตแพทย์โครงการ CPIRD
2. ตัวอย่างการกรอกข้อความในสัญญา CPIRD

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)
1. เอกสารประกอบการทำสัญญาโครงการ สกอ
2. ตัวอย่างการกรอกข้อความในสัญญา สกอ
หลักปฏิบัติในการให้ความยินยอมและการทำสัญญาค้ำประกันเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
กำหนดการ การลงนามสัญญานิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2561
การแต่งกาย : นิสิตผู้ทำสัญญาสามารถใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดนิสิตตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา