ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 3)