ชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS61) 13 กรกฎาคม 2560
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tcas.cupt.net/