(ปิดรับสมัคร)สอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
ปิดรับสมัครสอบ MEQ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี 2560
เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ