ประกาศรับสมัครสอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครที่ห้อง MD 309 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <<<<< Click >>>>>