หนังสือ จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา 2552