ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อประเทศจีน ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)
ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิหาคม 2560