รายละเอียดกิจกรรม PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017 “ Biz Challenge in ASEAN ”
รายละเอียดกิจกรรม PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017 “Biz Challenge in ASEAN” ค่ายเยาวชนเมลด็พนัธ์ุ ปตท. ในอาเซียน 2017 ตอน : Biz Challenge in ASEAN