สัมนา "Going Global 2018:Global connection, local impact"
ด้วยบริติซ เคานซิล มีกำหนดจะจัดการสัมนา "Going Global 2018:Global connection, local impact" ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการอภิปายแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นท้าทายและการพัฒนาการอุดมศึกษาในปัจจุบัน