ทุนยุโรปสำหรับวิจัยและการศึกษาต่อในยุโรป
ด้วย EUROPEAN UNION ประจำประเทศไทย ได้ประสานกับศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Erasmus+ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนวิจัยและการเขียนร่างโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนจาก EU สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560