10 พ.ค.2562 นายอุทัย ตั๊นสวัสดิ์ บิดา ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และ ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รับมอบเงินบริ จาค จาก คุณอุทัย ตั๊นสวัสดิ์ บิดา ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในการตกแต่งปรับปรุงและซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องพิเศษ อาคารวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา มา ณ ที่นี้ด้วย