ประชาสัมพันธ์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องชดใช้ทุนที่กระทรววงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) นักศึกษาแพทย์ทุนรัฐบาลที่ต้องรับราชการชดใช้ทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบไว้ และส่งข้อมูลกลับมายังพี่นุช (งานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์) โดยนิสิตสามารถพิมพ์รายละเอียดตามแบบฟอร์ม และส่งข้อมูลมาได้ทาง facebook พี่นุช (งานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 (หากสะดวกทางไลน์ ID: nuch0493)

2) นักศึกษาแพทย์ทุนรัฐบาลที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ให้เข้ารับการตรวจเลือก ในเดือนเมษายน 2561 โดยต้องไปรายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในหมายเรียกฯ โดยให้ไปขอผ่อนผันการตรวจเลือกในฐานะนักศึกษาอีก 1 ปี เนื่องจากยังมีสถานะไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันตรวจเลือก และจะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจำดำเนินการขอผ่อนผันให้ หากถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยจะสำรวจแพทย์ทุนที่ได้รับหมายเรียกฯ ในปีถัดไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ