นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร
หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา
นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสาวิตรี แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจุฑารัตน์ สุขพละ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชัชวาลย์ เกิดปรางค์
นักวิชาการศึกษา
นายธนพัฒน์ ผิวงาม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา