ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑​ รอบที่ ๑