ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี พ.ศ.2559 : ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
- เรื่องปริญญาในสาขาวิชา : ดาวน์โหลด
- ระเบียบปฏิบัติในการสอบสำหรับนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : ดาวน์โหลด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เรื่อง คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน : ดาวน์โหลด