แบบฟอร์มขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะแพทยศาสตร์
  1. แบบเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
  3. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
  4. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี)
  5. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 12 ปี)
  6. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี หรือผู้ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง)
  7. แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
  8. แบบรายงานสรุปผลการวิจัย