ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น พ.ศ. 2556