ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ทำงานวิจัย ฉ 2 พ.ศ. 2558