ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านและประเมินผลงานทางวิชาการ และตรวจสอบงานวิจัย พ.ศ. 2553