ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนักวิจัย สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทควาวมวิจัยในวารสาร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555