ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนักวิจัย สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทควาวมวิจัยในวารสาร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558