ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 4 ทุกท่าน

ภาพกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา