ตารางสอน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 1

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ระบบบริการการศึกษา http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
ตารางสอน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2
ตารางสอน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3