ตารางสอน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ระบบบริการการศึกษา http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
ตารางสอน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 2