ตารางสอน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ระบบบริการการศึกษา http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
ตารางสอน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 2
ตารางสอน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 3