กรุณาป้อนข้อมูลเพื่อการแปลผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (Complete Blood Count)
รายการตรวจ ค่าปกติ ผลตรวจ
ความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง (Hb.) 12-18
เม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hct) 40-54
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย (MCV.) 80.00-100.0
เกล็ดเลือด (Plt.) 140,000-400,000
เม็ดเลือดขาว (WBC.) 5000-10000
นิวโตรฟิว (Neut) 40-75
ลิมโฟไซต์ (Lmph.) 20-50
โมโนไซต์ (Mono.) 2-10
อีโอซิโนฟิล (Eo.) 1-6
เบโซฟิล (Baso.) 0-1

การตรวจปัสสาวะ (Urinalsis)
รายการตรวจ ค่าปกติ ผลตรวจ
ความถ่วงจำเพาะ (Sp. Gr.) 1.003-1.3
โปรตีนไข่ขาว (Protien) -
น้ำตาล (Sugar.) -
เม็ดเลือดแดง (RBC.) -
เม็ดเลือดขาว (WBC.) -
เยื่อบุทางเดินปัสสาวะ (Eqithelial.) -
แบคทีเรีย (Bacteria.) -
สารเสพติดในปัสสาวะ (RBC.) -

ตรวจอุจจาระ
รายการตรวจ ค่าปกติ ผลตรวจ
พยาธิ (Larva-wom.) -
ไข่พยาธิ (Ova.) -
โปรโตซัว (Protozoa-hpf.) -
หาปริมาณเลือดอุจจาระ (Occult Blood.) -

ตรวจเลือดทางเคมีคลินิค
รายการตรวจ ค่าปกติ ผลตรวจ
น้ำตาล (Sugar.) 74-100
การทำงานของไต (BUN) 7.9-20.2
การกรองของไต (Creatinine.) 0.84-1.24
กรดยูริก (Uric.) 3.6-8.2
โคเลสเตอรรอล (Cholesterol.) 0-200
ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride.) 0-150
ไขมันดี (HDL-Cholesterol.) 30-70
ไขมันร้าย (LDL-Cholesterol.) 25-160
เอนไซม์ตับ (SGOT) 0-35
เอนไซม์ตับ (SGPT) 0-45
การทำงานของตับ (Alk.) 30-120
ฮอร์โมนเพศชาย 1.42-9.23

ภูมิคุ้มกันวิทยา
รายการตรวจ ค่าปกติ ผลตรวจ
เชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg.) -
ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs) -
ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) -
เชื้อซิฟิลิส (VDRL.) -
ผลคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA.) 0.0-5.0
ผลคัดกรองมะเร็งตับ (AFP.) 0-15
ผลคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA.) 0.0-4.0