- รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น "อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์" (Fundamental Occupational Medicine for Physicians) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เอกสารรับรองหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-394-850 ถึง 3