- รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น "อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์" (Fundamental Occupational Medicine for Physicians) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เอกสารรับรองหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗