แนะนำแนวทางการดำเนินงานสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2563

ชื่อข่าวกิจกรรม แนะนำแนวทางการดำเนินงานสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดีได้จัดกิจกรรมแนะนำแนวทางการดำเนินงานสโมสรนิสิต ให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet ณ ห้อง MD501 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ซึ่งกิจกรรมได้มีการบรรยายโดยนักวิชาการศึกษา งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ในหัวข้อเรื่องดังนี้
- แนวทางการดำเนินงานสโมสรนิสิตเบื้องต้น
- การเขียนและส่งเอกสารโครงการ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
- การขอใช้รถและสถานที่จัดกิจกรรม
- การขอยืมวัสดุอุปกรณ์และขอการใช้สถานที่กิจกรรมของคณะ
- การสรุปผลโครงการ
ทั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ให้คำแนะนำในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมและตอบข้อสงสัยจากคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตฯ

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

... ... ... ... ... ...

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗