PAPER RANGER จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

ชื่อข่าวกิจกรรม PAPER RANGER จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง
รายละเอียด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้กำหนดจัดโครงการ Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของนิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยเริ่มต้นจากการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากขยะ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในโครงการ ได้แก่ กิจกรรมทำสมุดเพื่อน้อง เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสาธารณะในการใช้กระดาษและทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการนี้ยังสามารถช่วยก่อให้เกิดภาพลักษณ์อันดีของคณะที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และทำให้นิสิตนักศึกษาตลอดจนบุคลากรได้เข้าใจและตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการทำงานด้านจิตอาสา รวมไปถึงแสดงความห่วงใยต่อสังคมไปถึงเด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การทางการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมมีความน่าอยู่มากขึ้น และยังช่วยในการลดปริมาณขยะ

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗