การประกวด FRESHMEN OF BUU 2020

ชื่อข่าวกิจกรรม การประกวด FRESHMEN OF BUU 2020
รายละเอียด เมื่อวันที่ 1-17 ธันวาคมพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้จัดโครงการเข้าร่วม “การประกวด FRESHMEN OF BUU 2020” จัดขึ้นโดยองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งตัวแทนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในการเข้าร่วมประกวด เพื่อค้นหาตัวแทนทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยคนใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบด้วยการประกวดในรูปโฉมใหม่ของการคัดเลือก ลบคำว่าดาวหรือเดือนแบบเก่า ๆ ออกไป ยกระดับศักยภาพของการประกวดให้มีมาตรฐานที่สูงมากขึ้น ภายใต้ Concept “Empowered of Burapha” เพราะความสามารถ ไม่ได้นิยามจากเพศ จากการเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละคณะ/วิทยาลัย สู่การเป็น Freshmen BUU 2020 ทั้งนี้จะต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับทุกคนในมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นบุคคลที่มีความสามารถในตนเอง มีความสามารถรอบด้านทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติ มีแนวความคิดที่ดีเป็นเชิงบวก ไม่เหยียดหยามดูถูกผู้อื่น ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และนี่คือองค์ประกอบของผู้ที่จะเป็น Freshmen BUU 2020 หรือ ทูตประชาสัมพันธ์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563
โดยในการประกวดครั้งนี้ได้ส่งตัวแทนนิสิตแพทย์เข้าร่วมประกวดจำนวน 2 คน ได้แก่
นายทัญกร เอนกสุวรรณกุล และนางสาวภัทริยา หม่องพรม
ทั้งนี้ นายทัญกร เอนกสุวรรณกุล ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ Freshmen BUU 2020 และยัง
ได้รับอีก 2 รางวัลด้วย ได้แก่ Winner of Head to Head challenge และ Winner of Best Communication

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗