พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อข่าวกิจกรรม พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม MD 601 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา งานบริหารงานกิจการนิสิต จัดพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินงานภายใต้มาตรการของทางจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ 6.1 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกอบกับข้อ 3 และ 9 ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1088/2564 เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22 (แนวปฏิบัติในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564)

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพต่อครูผู้มีพระคุณ ที่เพียรอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมของไทยสืบไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเจิมหนังสือ และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สุจินต์ อึ้งถาวร มอบรางวัลแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ ได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ “ผู้ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม” จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563, มอบรางวัลแก่นายแพทย์นริศ เจียรบรรจงกิจ อาจารย์แพทย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563, มอบรางวัลแก่นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล อาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านกิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบรางวัลแก่นิสิตแพทย์สมิตา วีระโยธิน นิสิตแพทย์“ผู้ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม” จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้นิสิตที่มีผลการเรียนดี และด้านกิจกรรม

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 23 ธันวาคม 2564
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗