พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อข่าวกิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง MD602-603 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริจาคทุนการศึกษาเข้ามอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้มอบทุนให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน ทุนละ 60,000 บาท โดยมีรายนามผู้บริจาคทุนการศึกษา ดังนี้

1) คุณวิทยา เข็มราช และคุณทิวดี เข็มราช จำนวน 2 ทุน
2) คุณนิรุธ มุขพรหม จำนวน 1 ทุน
3) คุณสุรัตน์ เมฆะวรากุล จำนวน 1 ทุน
4) คุณวีระกิตติ์ เอกอัครวิจิต และคุณสุวรรณี จิตชาง จำนวน 1 ทุน
5) คุณบุญเลิศ ผลิตวานนท์ จำนวน 1 ทุน
6) คุณณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ จำนวน 1 ทุน
7) คุณสุรีย์ พันเจริญ จำนวน 1 ทุน
8) คุณบุญส่ง บริเวณไพศาล จำนวน 1 ทุน
9) คุณสาธิมา ลาชโรจน์ จำนวน 1 ทุน

ผู้ประกาศ


นายสราวุฒิ พลธรรม » วันที่ 23 มีนาคม 2565
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗