พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 10

ชื่อข่าวกิจกรรม พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง MD 601 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์เข้าร่วมมอบของที่ระลึกอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร ร่วมเสวนาหัวข้อเรื่องจริยธรรมทางการแพทย์ สำหรับแพทย์จบใหม่ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และอาจารย์ แพทย์หญิงผกาพรรณ ดินชูไท รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- ไหว้สักการะพระพุทธภควันตศาสดา มหาวิทยาลัยบูรพาภิมงคล (พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย) และถ่ายภาพหมู่หน้ามหาวิทยาลัยบูรพา
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่าแพทย์บูรพา
- กิจกรรมน้องส่งพี่
- กิจกรรม After Action Review โดย งานการศึกษา
- ไหว้สักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และกล่าวคำปฏิญาณตน

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 16 มิถุนายน 2565
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗