พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

ชื่อข่าวกิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
รายละเอียด เมื่อวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้อง MD602 - 603 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริจาคทุนการศึกษาเข้ามอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ได้มอบทุนให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 60,000 บาท ในนาม บริษัท นิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมีคุณสุวรรณี จิตชาง และคุณวีระกิตติ์ เอกอัครวิจิต เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 20 มิถุนายน 2565
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗