แนะแนวนิสิต รุ่นที่ 15 สู่รั้วแพทย์บูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อข่าวกิจกรรม แนะแนวนิสิต รุ่นที่ 15 สู่รั้วแพทย์บูรพา ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้จัดกิจกรรมแนะแนวนิสิต รุ่นที่ 15 สู่รั้วแพทย์บูรพา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตให้เกียรติกล่าวต้อนรับนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 15 สำหรับกิจกรรมแนะแนวนิสิต รุ่นที่ 15 สู่รั้วแพทย์บูรพา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในระบบการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนและสถานที่สำคัญสำหรับสนับสนุนการเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดเรียน on-site ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม Med BUU Let’s Talk แนะแนวการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 โดยฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ และกิจกรรมแพทย์บูรพา Walk Rally

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 20 มิถุนายน 2565
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗