โครงการ "พัฒนาทักษะนิสิตแพทย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564"

ชื่อข่าวกิจกรรม โครงการ "พัฒนาทักษะนิสิตแพทย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564"
รายละเอียด เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเรียน MD ๕๑๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา งานบริหารงานกิจการนิสิต จัดโครงการ“พัฒนาทักษะนิสิตแพทย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้าง Content และการตัดต่อด้วย Smartphone (InShot) โดยให้นิสิตสร้างผลงาน Content ในหัวข้อเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาสร้างจิตสาธารณะ โดยใช้โปรแกรมการสร้าง Content และการตัดต่อด้วย Smartphone (InShot) ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาทักษะนิสิตแพทย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔” ซึ่งผลการพิจารณาผลงานของนิสิตทั้งหมด แบ่งรางวัลออกเป็นดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผู้ประกาศ


นางสาวอุมาพร คงฤทธิ์ » วันที่ 2 สิงหาคม 2565
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗