ปฐมนิเทศอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อข่าวกิจกรรม ปฐมนิเทศอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้กำหนดจัดปฐมนิเทศอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 จำนวน 6 ท่าน โดยมีอัตราส่วน 1:8 คืออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ต่อนิสิต 8 คน การจัดงานปฐมนิเทศอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ฯ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและมีแนวทางในการให้คำปรึกษากับนิสิต โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ ดังนี้
- การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “Early detection ภาวะสุขภาพจิตในนิสิตแพทย์”
โดย อาจารย์ แพทย์หญิงกัญญา ภักดีธนากุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
- การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “การให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิตแพทย์”
โดย อาจารย์ นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “แนวทางการดูแลนิสิตแพทย์ในรั้วมหาวิทยาลัย”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

... ... ... ... ... ...

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗