ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อข่าวกิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด เมื่อวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้กำหนดจัดงานปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แนวทางการเตรียมความพร้อมให้เข้ากับระบบการเรียน การสอน และได้แนวทางการปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ ตามสถานการณ์ปัจจุบันจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเช้าประกอบไปด้วย
- ฉายวีดิทัศน์คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
- ฉายวีดิทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์
- การบรรยายในหัวข้อเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์
โดย อ.นพ.ปราการ ทัตติยกุล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
- การบรรยายในหัวข้อเรื่องการพัฒนานิสิต
โดย ผศ.พญ.รมร แย้มประทุม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
- แนะนำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
โดย ผศ.นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
- แนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
- แนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
- แนะนำสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Q&A ในรูปแบบ LIVE ตอบทุกประเด็นจากนิสิตใหม่และผู้ปกครองทุกคน และกิจกรรมช่วงบ่ายได้จัดให้นิสิตใหม่ทุกคนได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการปรึกตัวในการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

... ... ... ... ... ...

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗