พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อข่าวกิจกรรม พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้จัดพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ในเวลา 08.00-10.00 น. ณ ห้อง MD 601 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณ และเป็นการธำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติสำหรับอาจารย์และนิสิตผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ นั้น
ซึ่งพิธีการดังกล่าว ประกอบไปด้วย
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ผู้แทนนิสิตนำสวดมนต์และกล่าวนำบทไหว้ครู
- ผู้แทนนิสิตนำกล่าวคำปฏิญาณตน
- นิสิตขับร้องเพลงพระคุณที่สามร่วมกัน
- ผู้แทนนิสิตนำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้อาจารย์และนิสิตทุกคนนำพวงมาลัยไหว้อาจารย์
- ประธานในพิธีเจิมหนังสือ
- พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่อาจารย์และนิสิตผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต
- ถ่ายภาพหมู่คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 1, 2 และ 3

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 20 ตุลาคม 2564
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗