ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อข่าวกิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet และ Onsite ณ ห้อง MD 601 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ใหม่ได้แนวทางการเตรียมความพร้อมให้เข้ากับระบบการเรียน การสอน และเพื่อให้นิสิตแพทย์ใหม่ได้แนวทางการปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย นั้น
ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ได้ประกอบไปด้วย ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
- ฉายวีดิทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- การบรรยายในหัวข้อ “หลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์” โดย อาจารย์ นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
- การบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนานิสิต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ)
- แนะนำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ (รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล)
- แนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
- แนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
- กิจกรรม Q&A โดย ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (รูปแบบ LIVE)
- แนะนำสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
- และนิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา แยกตามกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา ๖ กลุ่ม (รูปแบบ LIVE)

ผู้ประกาศ


นายสราวุฒิ พลธรรม » วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗