ดนตรีในสวน (Music in The Garden) ครั้งที่ 7

ชื่อข่าวกิจกรรม ดนตรีในสวน (Music in The Garden) ครั้งที่ 7
รายละเอียด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้กำหนดจัดโครงการดนตรีในสวน (Music in The Garden) ครั้งที่ 7 เนื่องด้วย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพทางด้านการเล่นดนตรี และการขับร้องของนิสิตแพทย์ ดังจะเห็นได้จากเวลาว่างมักมีนิสิตแพทย์จำนวนหนึ่ง ใช้เวลาดังกล่าวในการเล่นดนตรีต่าง ๆ เช่น กีตาร์ เบส กลองชุด เปียโน เป็นต้น การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถการเล่นดนตรีให้กับนิสิตแพทย์ ซึ่งในอนาคตสามารถนำทักษะที่ได้การแสดงไปใช้ในการแสดงดนตรีตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิเช่น การแสดงดนตรีในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการผ่อนคลายความเครียดของนิสิตแพทย์อีกด้วย

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗