กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รายละเอียด ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)
ประเภท ผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต
ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
โทรศัพท์ 0 3810 2533 หรือ 0 3810 222 ต่อ 1537

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗