ประกาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562
ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสองปีการศึกษา คือ 2561 และ 2562 จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่าง วันที่ 19 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดวันฝึกซ้อม และมาตรการต่าง ๆ ให้บัณฑิตได้ทราบในลำดับต่อไป โดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพาได้ที่ https://graduate.buu.ac.th/

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 20 ตุลาคม 2564

...

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗