ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22
รายละเอียด สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลกำหนดให้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 ในการผ่อนคลายมาตรการการใช้สถานที่ ประกอบกิจการ และดำเนินการกิจกรรม บางประเภทให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้มาตรการ เงื่อนไข เวลา การวางระบบ ระเบียบและมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เปลี่ยนไป

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗