รับสมัครทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

รายละเอียด


โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เปิดรับนิสิต/นักศึกษาแพทย์เพื่อเป็นตัวแทนของสถาบันๆ ละไม่เกิน 3 คน เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

ทั้งนี้นิสิตที่สนใจจะต้องเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 (กำลังจะขึ้นชั้นปีสุดท้าย) อายุไม่เกิน 35 ปี ที่มีความสนใจในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทย มีทักษะในด้านการทำวิจัย มีความตั้งใจจริงในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม สามารถสมัครเป็นผู้แทนคณะฯ เพื่อขอเข้ารับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – 30 เมษายน พ.ศ. 2565

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗