ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด


งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพต่อครูผู้มีพระคุณ ที่เพียรอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมของไทยสืบไป

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แพทย์ฝึกหัด ศิษย์เก่า และนิสิตแพทย์ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง MD 601 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินงานภายใต้มาตรการของทางจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ 6.1 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกอบกับข้อ 3 และ 9 ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1088/2564 เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22 (แนวปฏิบัติในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564)

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 15 ธันวาคม 2564

...

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗