ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
รายละเอียด จำนวนเงินทุน ทุนละ 25,000 บาท
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี (ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)
3. มีความประพฤติดี
4. ขณะขอทุน ผู้ขอรับทุนต้องเหลือเวลา 3 ปีการศึกษาก่อนจบตามหลักสูตรเท่านั้น (กรณีหลักสูตร 6 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 4)
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นแล้วในปัจจุบัน หรือจะสมัครขอรับทุนการศึกษาอื่นในอนาคต
6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครได้ที่
นายไพบูลย์ บุญล้อม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
หน่วยทุนส่งเสริมการศึกษา กองกิจการนิสิต
ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
โทร. 0 3810 2532

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗