มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23

รายละเอียด


มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23

(แนวปฏิบัติและการดำเนินการของมหาวิทยาลัยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ในภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2565)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และมีทิศทางในการปรับมาตรการทางด้านกฎหมายและสังคมในการปรับจากโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคประจำถิ่น เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยบูรพาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการที่ภาครัฐ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด จึงเห็นสมควรออกประกาศแนวปฏิบัติในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2565

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 20 มิถุนายน 2565


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗