ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด จำนวนเงินทุน ทุนละ 30,000 บาท
ประเภทของทุน ต่อเนื่องจนจบการศึกษา
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 (สำหรับหลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563 และมีระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุดที่มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทั้งนี้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 3 และในสถาบันการศึกษาที่ คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาฯ กำหนด
2. มีสัญชาติไทย
3. มีความประพฤติดี
4. มีความเป็นผู้นำ
5. ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน
1. ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด
2. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียน ทุกภาคการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษาทราบ
3. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพตามที่โครงการ ทุนการศึกษาฯ กำหนดและจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ และ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การร่วมกิจกรรมในข้อนี้คณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น ผู้ ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษา ต่อไป
4. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร โดยผู้รับทุนการศึกษาต้องมีผล การเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนด และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ระบุในข้อ 2.3 ข้างต้น
5. ผู้ที่รับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นยกเว้นทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
6. โครงการทุนการศึกษาฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมี ความประพฤติไม่เหมาะสม

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครได้ที่
นายไพบูลย์ บุญล้อม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
หน่วยทุนส่งเสริมการศึกษา กองกิจการนิสิต
ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
โทร. 0 3810 2532

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 1 กรกฎาคม 2564พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗