การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2563


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด สำหรับนิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ 2543 และที่ยังไม่เคยทำเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกับทางมหาวิทยาลัย
ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เอกสารประกอบ
  1. สำเนา สด.9      จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาหมายเรียก สด.35    จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน 2 ฉบับ
  5. สำเนาบัตรนิสิต    จำนวน 2 ฉบับ
  6. หนังสือรับรองการเป็นนิสิตไม่ต้องติดรูปถ่าย (ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ)
ให้นิสิตนำเอกสารเอกสารมายื่นได้ที่ ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต
หน่วยการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร โทร 0 3810 2222 ต่อ 1511
Link : http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/1524

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 1 กรกฎาคม 2564


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗