กำหนดการขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2 กยศ. และกรอ.


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2 กยศ. และกรอ.
รายละเอียด กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)

http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/1527
นิสิตกรุณาอ่านรายละเอียดกำหนดการในประกาศ และถือปฏิบัติตามกำหนดการอย่างเคร่งครัดนะคะ เพื่อที่นิสิตจะได้ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 2

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 1 กรกฎาคม 2564


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗